# Uzvārds Vārds Dzimšanas gads Licence
Lūdzu, uzgaidiet
# Uzvārds Vārds Dzimšanas gads Licence
Lūdzu, uzgaidiet
# Uzvārds Vārds Dzimšanas gads Licence
Lūdzu, uzgaidiet

Par sportistu reģistra izveidi atbilstoši LSFP/IZM noteiktajai sportista definīcijai


Attiecīgā Latvijā atzītā sporta federācija (turpmāk – Federācija) veido un uztur sportistu reģistru (turpmāk – Reģistrs), kurā reģistrē personas, kuras nodarbojas ar Federācijas pārstāvēto sporta veidu. Reģistrā iekļauj attiecīgās Federācijas licencētas personas, kas sasniegušas vismaz 10 gadu vecumu un vismaz divas reizes gadā ir piedalījušās attiecīgās Federācijas sacensību kalendārā iekļautās nacionāla līmeņa vai starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās attiecīgā sporta veida sacensībās.

 

Skaidrojumi sportista definīcijas piemērošanai un federācijas sportistu reģistra izveidei:

  1. Reģistrā tiek iekļauti dati par personām (sportistiem), kas atbilst sportista definīcijai iepriekšējā kalendārā gada ietvaros. Attiecīgi - periods, par kuru Federācija veido un reizi gadā aktualizē reģistrā iekļaujamos datus par sportistiem ir no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Šī perioda ietvaros, veidojot Reģistru, Federācija izvērtē personu atbilstību sportista definīcijai – sasniegts 10 gadu vecuma slieksnis un dalība vismaz divās sacensībās gada laikā.
  2. Nodrošinot personas datu aizsardzības prasības, publiski pieejamajā Reģistra daļā Federācija iekļauj sportista 1) vārdu; 2) uzvārdu; 3) dzimšanas gadu un 4) attiecīgo sporta veidu. Savukārt, savā iekšējā lietvedībā Federācija uztur pilnībā identificējamu Reģistru (t.sk. ar personas kodu vai dzimšanas datiem) un pēc nepieciešamības vai pieprasījuma var identificēt un pamatot katras personas atrašanos Reģistrā.
  3. Prasība par katras Federācijas sportistu Reģistra izveidi neietekmē jau esošo Federācijas izveidoto sportistu licencēšanas sistēmu (ja Federācijai tāda ir). Federācija turpina uzturēt savu iekšējo licencēšanas sistēmu atbilstoši Federācijas noteiktajai kārtībai un prasībām. Savukārt, Reģistrs tiek veidots kā atsevišķs saraksts ar sportistiem, kas, vērtējot iepriekšējā kalendārā gada ietvaros, atbilst LSFP/IZM noteiktajai sportista definīcijai.
  4. Reģistrā var tikt iekļauti arī Federācijas licencēti sportisti, kas objektīvu attaisnojošu iemeslu dēļ neatbilst kritērijam par dalību vismaz divās sacensībās gada laikā (piemēram, traumu gadījumu, ko pamato attiecīga ārsta izziņa).
  5. IZM ir saskaņojusi, ka ņemot vērā, ka Reģistrā paredzēts atspoguļot aktuālos datus par sportistiem iepriekšējā kalendārā gada ietvaros (t.i. uz 2021. gada 31. decembri), Federācijām ir pienākums nodrošināt Federācijas tīmekļvietnē publiski pieejamu Reģistru par 2021. gadu līdz 2022. gada 14. janvārim.
  6. Federācijai ir pienākums pēc LSFP vai IZM pieprasījuma pamatot Reģistrā iekļauto informāciju un sportistu atbilstību noteiktajai sportista definīcijai.