Par LFS


 

Latvijas Florbola savienība ir vienīgā institūcija Latvijā, kas atzīta Sporta likuma noteiktajā kārtībā un valsts tai ir deleģējusi tiesības vadīt un koordinēt darbu florbola jomā Latvijā, kā arī pārstāv Latviju attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā, šajā gadījumā – Starptautiskajā Florbola Federācijā (International Floorball Federation – IFF). Saskaņā ar tās statūtiem, Latvijas Florbola savienība uzņēmusies vadīt un koordinēt darbu florbola sporta veidā, kā arī, pamatojoties uz Sporta likumu, pārstāvēt savas intereses starptautiskajā federācijā. Latvijas Florbola savienība uzņēmusies ievērot starptautiskās antidopinga konvencijas prasības.


Latvijas Florbola savienība, saskaņojot tās biedru darbību, veicina florbola attīstību, popularitāti un augstu rezultātu sasniegšanu bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Latvijas Florbola savienība apvieno juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar florbolu. Tā sekmē jaunatnes un visu citu interesentu iesaistīšanos florbola nodarbībās, semināros un izglītojošos pasākumos un sportiskās aktivitātēs. Tāpat Latvijas Florbola savienības mērķis ir rūpēties par sportistu un sabiedrības fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī panākumu gūšanu, dodot iespēju ieinteresētajiem spēlētājiem sevi attīstīt, apliecināt un pierādīt, kā arī aizstāvēt valsts godu izlases sastāvā pasaules čempionātu finālturnīros.  


Kā svarīgākos uzdevumus kopēju mērķu sasniegšanai, Latvijas Florbola savienība organizē dažāda vietēja un starptautiska mēroga sacensības, treneru un tiesnešu sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas seminārus, kā arī mērķtiecīgi attīsta, atbalsta un veicina florbola pasākumus pilsētās un novados.


Latvijas Florbola savienība tika izveidota 1993.gadā un par pilntiesīgu Starptautiskās Florbola federācijas dalībvalsti kļuva 1994.gadā.

 

Datu aizsardzība


 

Datu aizsardzības informācija


Šajā informācijā par datu aizsardzību jūs varat iepazīties ar to, kā mēs uzkrājam un izmantojam personas datus un ko mēs darām, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.
Šī informācija attiecas uz jums, ja jūsu dati atrodas mūsu rīcībā saistībā ar mūsu organizācijas darbu, piemēram, ja esat licencēts spēlētājs vai pārstāvis, vai, pamatojoties uz citas personas (piemēram, darba devēja) noslēgtu līgumu, esat sadarbības kontaktpersonas statusā, kā arī tad, ja interneta vidē meklējat ar mums saistītu informāciju.


1. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs
Biedrība “Latvijas Florbola savienība” (turpmāk – LFS)
Adrese: Miera iela 15-1, LV-1001, Rīga
E-pasta adrese: datuaizsardziba@floorball.lv


2. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam
Personiskus datus – vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datus, fotogrāfijas;
Kontaktinformāciju – tālruņa numuru, E-pasta adresi;
Kameras ierakstus – videokameru ierakstus, kas tiek veikti sporta sacensībās;
Ienākošo un izejošo E-pasta saraksti – saraksti ar partneriem, biedriem, spēlētājiem un citām personām.

3. Kādam mērķim un uz kādu tiesību pamata mēs apstrādājam personas datus
Personas datu apstrāde notiek dažādiem mērķiem un katrai datu apstrādei ikviena mērķa labā jānorit, ievērojot tiesiskumu. LFS jūsu personas datu apstrādē balstās uz zemākminētajām tiesībām.
Sadarbības līgumu izpildīšanai nepieciešamā datu apstrāde: pamatojoties uz šīm tiesībām, veicam jūsu datu apstrādi, ja tas ir nepieciešams ar jums noslēgtā līguma izpildei vai iepriekšējiem procesiem, kas nepieciešami tā noslēgšanai. Datu kategorijas: personiskie dati, kontaktinformācija.
Dati, kas nepieciešami LFS pienākumu izpildei: grāmatvedības procesi (tajā skaitā,- grāmatvedības pirmdokumentu saglabāšana); Datu valsts inspekcijas un datu subjekta informēšana par pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datiem; atbildot uz valsts pārvaldes institūciju un valsts iestāžu informācijas pieprasījumiem. Datu kategorijas: personiskie dati, kontaktinformācija.
Datu apstrāde, pamatojoties uz LFS likumiskajām interesēm: tas vajadzīgs, lai attīstītu mūsu sadarbību ar partneriem, biedriem, spēlētājiem, personālu u. c., lai aizsargātu savu īpašumu, savus klientus un darbiniekus, izmantojot drošības kameras; pieņemtu ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus; apkopojot statistiku. Tā kā datu apstrāde, pamatojoties uz mūsu likumisajām interesēm, netiek veikta, nedz pamatojoties uz likumu, nedz vaicājot jūsu piekrišanu, jums ir tiesības lūgt mums skaidrojumus un iesniegt pretenzijas, ja konstatējat, ka
jūsu datu apstrāde zemākminētajiem mērķiem pārkāpj jūsu tiesības. Personas datu kategorijas: personiskie dati, kontaktinformācija, sadarbības rakstura dati.
Mārketinga pasākumi. Mārketinga profila veidošanas process. Mārketinga nolūkos mēs apstrādājam jūsu datus, izmantojot dažādas datu apstrādes tehnoloģijas, kas mums ļauj, izmantojot vai nu matemātisku analīzi, statistiku, vai citas metodes, izveidot mārketinga profilus, izskaidrot sakritības un veikt mārketinga analīzi mūsu darbības attīstībai. Personas datu kategorijas: personiskie dati, kontaktinformācija, sadarbības rakstura dati.
Papildus augstākminētajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, mēs varam apstrādāt datus arī citiem mērķiem, taču tas vienmēr notiek saskaņā ar mūsu pamatdarbību un nepieciešamību to attīstīt.

4. Kas vēl kopā ar mums apstrādā jūsu datus
LFS ietvaros pieeja jūsu personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem šie dati ir nepieciešami uzdevumu pildīšanai. Ārpus LFS pieeja jūsu datiem ir ļoti ierobežota zemākaprakstītajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja šo personas datu apstrāde ir nepieciešama:
Piemēram, jūsu dati ir pieejami personām, kuras mums piedāvā pakalpojumus (saraksts nav izsmeļošs un laiku pa laikam mēs pasūtām pakalpojumus jaunās sfērās): ekonomiskās programmatūras, IT un telekomunikāciju pārvaldības un tehniskās apkopes, E-pasta servera uzturēšanas, tīmekļa pārvaldības, audita, juridisko pakalpojumu, datu analīzes programmatūras izstrādāšanas. Valsts pārvaldes institūcijām un valsts iestādēm (piemēram, policijai, tiesai, avārijas dienestiem, Datu valsts inspekcijai) jūsu datus sniegsim tikai gadījumos, ja to paredzēs likums.
Mēs nesaglabājam un nenododam jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas vai valstīm, kurās nav pieņemts lēmums par datu aizsardzības atbilstību saskaņā ar Direktīvas 95/46 / EK 25. panta 6. punktu vai tās pilnvarām saskaņā ar Vispārējās regulas (ES) 2016/679 45. panta 1. punktu par personas datu aizsardzību.

5. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus
Mēs jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik ilgi mums tas būs jādara saskaņā ar likumu vai arī tas būs nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā par privātumu norādītos uzdevumus. Zemāk ir minēti daži datu glabāšanas termiņu piemēri:
10 gadi (pēc līguma beigšanās, izpildes). Dati par partneru līgumiem, kas palīdz mūs un jūs aizsargāt iespējamu domstarpību gadījumā vai iesniedzot prasību tiesisko interešu aizsardzībai;
10 gadi (pēc līguma beigšanās, izpildes). Grāmatvedības pirmdokumenti (piemēram, līgumi un rēķini);
Lai saņemtu plašāku informāciju par personas datu glabāšanas laiku, varat sazināties ar šīs informācijas 1. punktā minēto kontaktpersonu, iesniedzot atbilstošu pieprasījumu.

6. Jūsu personas datu drošība
LFS ir apstiprinājusi nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju. Daži mūsu izmantoto pasākumu piemēri:
Fiziskie pasākumi – personiskos datus saturoši dokumenti papīra formātā tiek turēti slēgtās telpās un skapīšos, kas ir pieejami tikai konkrētiem darbiniekiem viņu pienākumu veikšanai.
Tehniskie pasākumi – videonovērošana; visi darba datori, darbiniekam aizejot, tiek aizsargāti ar paroli uz ekrānsaudzētāja; klēpjdatori, viedtālruņi ir pietiekami aizsargāti (piemēram, izmantojot šifrēšanu vai citus līdzekļus).
Organizatoriskie pasākumi – visiem IT sistēmu lietotājiem ir noteiktas lomas un profili; tiek nodrošināts, ka piekļuves tiesības tiek slēgtas brīdī, kad darbinieks vai atbildīgā persona ar LFS vairs nesadarbojas.
Ja mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus, kas apstrādā jūsu personas datus, mēs ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem noslēdzam datu apstrādes un aizsardzības līgumu, kas pakalpojumu sniedzējam uzliek pienākumus:
veikt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti un drošību;
apstrādāt personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

7. Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem
Tiesības iepazīties ar datiem – jums ir tiesības zināt, kādus datus mēs par jums esam apkopojuši, kādam nolūkam mēs tos apstrādājam, kam šie dati tiek atklāti; cik ilgi dati tiek glabāti; kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu. Lai mēs varētu jums atbildēt, mums ir nepieciešams jūs iepriekš identificēt, lai nesniegtu informāciju nepilnvarotai personai. Mums ir tiesības atbildēt uz jūsu jautājumiem 30 dienu laikā.
Tiesības uz datu labošanu – jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu gadījumā, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
Tiesības uz datu dzēšanu – atsevišķos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam jūsu personas datus; pirmkārt, tas attiecas uz gadījumiem, ja jūsu datu apstrādi veicam personīgās intereses nolūkos vai, pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu (piemēram, ja dati mums vairs nav nepieciešami, jūs varat atsaukt mums sniegto piekrišanu datu apstrādei).
Tiesības uz apstrādes ierobežošanu – noteiktos gadījumos uz konkrētu laika periodu jums ir tiesības atcelt vai ierobežot savu personīgo datu apstrādi (piemēram, ja esat iesniedzis pretenzijas par savu datu apstrādi).
Saņemot iebildumus, LFS pārtrauc apstrādāt jūsu personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti pamatota iemesla dēļ.
Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekš minētajām Jums piešķirtajām tiesībām, lūdzam vērsties pie mums, rakstot uz E-pasta adresi: datuaizsardziba@floorball.lv

8. Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā un tiesā
Ja saistībā ar saviem personas datiem vai tiesību aizsardzību vēlaties iegūt papildu informāciju, jums ir iespēja vērsties pie mums, rakstot uz E-pasta adresi datuaizsardziba@floorball.lv
Ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā Vispārējās personas datu aizsardzības regulas prasībām, jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības un intereses.